Karete& ENNEAGRAMMET personlighetsmønstre i ditt Team.

Halv, hel eller flere dager med teamprosesser. Jeg skreddersyr!

Finn ut hvilke mønster du styres etter, sånn at du øker din bevissthet om deg selv og andre.

Enneagram betyr ni-modell. Enneagrammet er en forklarings- og forståelsesmodell som skriver ni grunnleggende motivasjoner og drivkrefter for mennesker. Hver enneagramstypene beskrives svært presist og gir forklaring på hver types atferd.

Workshop fire timer sammen med FILMKRAFT i Rogaland.

Enneagrammet

Enneagrammet er en flere hundre år gammel modell med beskrivelser av ni grunnleggende personlighetstyper og deres underliggende motiver for hva de gjør.

images-1

Modellen beskriver blant annet hvordan typene reagerer i gitte situasjoner, hvordan de kommuniserer og hvordan de kan utvikle seg til å bli en bedre versjon av seg selv. Alle typene har sterke sider, og sider som kan utvikles. Typene har forskjellige drivkrefter og verdier, og kommuniserer på svært forskjellige måter. De bruker forskjellige ord, tonefall og kroppsspråk.

De ni typene er representert ved hvert sitt punkt på symbolets sirkel. Punktene er igjen forbundet gjennom symbolets trekant og seksstjernen. Sirkelen representerer helheten og linjene beskriver relasjoner mellom typene.

Enneagrammet brukes aktivt i mange land og er på sterk fremmarsj i Norge, både som verktøy for selvutvikling og selvinnsikt, og i bedrifter og foreningsliv som verktøy for kommunikasjon, samarbeid, relasjonsbygging og teamutvikling.

Enneagrammet tilbyr muligheter for å kunne forstå oss selv og andre bedre. Når vi har fått innsikt i oss selv og våre egne drivkrefter og motivasjon, forstår vi bedre våre handlemønstre og kan arbeide med å utvikle oss i en enda mer positiv retning. Når vi også forstår hvilken type menneskene rundt oss er, og dermed også deres drivkrefter og handlemønstre, vil det kunne forbedre vår kommunikasjon med dem, enten som partner eller familiemedlem, kollega eller leder, coach eller terapeut.

Enneagrammet er også et springbrett til større bevissthet om egen personlighet. Vi trenger i utgangspunktet personligheten for å kunne være effektive og lykkelige som mennesker. Vi kan lære å utvikle personligheten og la ny bevissthet få vokse, og slik oppleve å få tilgang til større utvalg av tanker og følelser.

Enneagramsymbolet

images-1

Enneagrammet er et gammelt universelt symbol som brukes til å dele menneskene inn i ni psykologiske personlighetstyper. Enneagramsymbolet er et verktøy som gir deg innsikt i både deg selv og andre mennesker. Det er et verktøy som hjelper deg til å forstå hvordan du fungerer både i privatlivet, i forhold til foreldre, partner og barn, og ellers i livet blant venner og kolleger. Enneagrammet er et verktøy du kan bruke til å bli oppmerksom på og bevisstgjøre reaksjonsmønstrene og atferden din i forhold til både andre mennesker og forskjellige situasjoner du møter i livet.

Ved å forstå og bruke Enneagrammet kan du styrke og videreutvikle dine positive sider og talenter, samtidig som du også kan bli oppmerksom på hemmende atferd og destruktive og dysfunksjonelle mønstre som styrer deg når du opplever stress og negativt ladede situasjoner. Ved hjelp av Enneagrammet kan du bli bevisst på og motarbeide disse mønstrene, nøytralisere dem og etter hvert også bytte dem ut med atferd og mønstre som fungerer bedre og dermed på den måten gjøre livet ditt rikere og mer autentisk.

Personlighetsenneagrammets system påstår at alle mennesker tilhører en av de ni psykologiske personlighetstypene symbolet viser. Disse ni typene har vidt forskjellige reaksjons- og atferdsmønstre, fordi de allerede tidlig i livet har valgt ni forskjellige strategier for hvordan de takler verden, de andre menneskene og den kontinuerlige forandringen livet byr på.

Ved å finne og bestemme hvilken type hver og en av oss hører til, lærer vi å kartlegge og forstå vår egen personlighet samtidig som vi også får åpnet øynene for at andre mennesker er, reagerer og tenker annerledes enn oss selv. Men det viktigste er at Enneagrammet beskriver hvordan vi kan komme videre gjennom å bli bevisste på mønstrene våre og slippe dem, for på den måten oppnå en større kontakt med vår innerste og egentlige kjerne.

Enneagramtype 1: Perfeksjonisten
1ere fokuserer på alle tings fortreffelighet og eleganse, for eksempel i et skjema, en tekst, et stykke musikk, et kunstverk eller en tale. Samtidig vil de ofte bemerke og korrigere feil, samt identifisere og overholde normer for perfeksjon i tanke, følelse og atferd. De handler ut fra deres egen vurdering av hva som er rett og galt, og har en sterk tendens til å dømme og straffe eller kritisere seg selv og andre. 1’ernes opplevelse av godt og dårlig er grunnleggende basert på en tillagt indre kritisk og dømmende foreldrestemme eller myndighet (kan være 1’erens egen indre dommer). Stemmens formål er å peke på og tilrettelegge 1’erens oppførsel før det blir uakseptabelt eller til og med uetisk.

Hovedtrekk: En sterk indre kritiker, en tendens til å kritisere eller dømme andre, legger vekt på etisk og korrekt oppførsel, samt overholde regler og standarder. 1ere er også tilbøyelig til å være perfeksjonistiske og idealistiske.

Styrke: 1ere er vanligvis pålitelige, fornuftige og har en høy moral. De viser ofte sin integritet (konsekvent anvendelse av verdier) og deres ønske om å forbedre ting til det beste for alle.

Utfordringer: 1eres utfordringer er å kontrollere sitt eget sinne, administrere sin perfeksjonisme og unngå å være altfor kritisk til seg selv og andre.

Enneagramtype 2: Hjelperen
2ere fokuserer på relasjoner med andre mennesker og å gi oppmerksomhet til folk de anser som betydningsfulle. Det er naturlig for dem å vise andre sin velvilje og kan være følelsesmessig knyttet til et ønske om å få aksept og anerkjennelse.

2’eres oppmerksomhet er rettet mot å etablere og vedlikeholde forbindelser til sine medmennesker i et forsøk på å møte sitt eget (ofte ubevisste) behov for positiv kontakt. Tidlig i livet har mange 2ere opplevd å ikke bli møtt i deres relasjonsbehov og spesielt deres følelsesmessige behov. Resultatet er at de føler at de trenger å være der for andre og ha et øye for andres behov, for derved å få anerkjennelse og kjærlighet i retur.

Hovedtrekk: En 2er kan være munter og glad, og de føler ofte at de kjenner andres behov, og vet hva som er bra for andre. Dette fokuset på andre kan skjule et indre som er mer usikker på seg selv.

2ere ofte har problemer med å identifisere sine egne behov og få dem møtt direkte. De kan være veldig medfølende, vennlige og givende, men kan også bli sinte eller fornærmet hvis deres gavmildhet ikke er verdsatt eller gjengjeldt.

Styrke: 2ere får lett venner, kan være hensynsfulle, oppmerksomme og morsomme, og de er ofte flittige og positivt engasjerte.

Utfordringer: 2ere forsømmer ofte sine egne behov, prøver å blande seg inn i andres saker, og kan være usikre når de opplever virkelig nære forhold til andre mennesker.

Enneagramtype 3: Utretteren
3ere er mest fokusert på målsetning, og å nå sine mål, på fremgang og på å skape det «riktige» bilde av seg selv, slik at andre setter pris på dem. De fokuserer på å «gjøre» snarere enn å «være». 3ere identifiserer seg ofte med en rolle, enten det er forventet av andre eller dem selv. Derfor tror de feilaktig at deres identitet ligger i det inntrykk de gir andre. Selv om det til en viss grad gjelder for alle typer, vil 3’eres karakter dannes og styres av denne feilaktige identifikasjon med et idealbilde.

Det som driver 3ere, er ofte basert på en tidlig opplevelse av å bli verdsatt for det de gjorde og ikke for hvem de var. Resultatet er at de handler og oppnår resultater for å gjøre seg fortjent til andres aksept og verdsettelse. Fordi de er opptatt av hva de gjør er 3ere ofte ikke klar over at de stenger ute følelser, fordi de tror at følelser kan komme i veien for det de ønsker å gjøre og oppnå.

Hovedtrekk: Et overdrevent fokus på arbeid og oppgaver, opptatt av image og andres aksept, og en konkurransepreget streben etter status og anerkjennelse.

Styrke: 3ere kan være flittige, energiske og tiltrekkende, inspirerende mennesker.

Utfordringer: De kan være arbeidsnarkomaner, uvitende om sine sanne følelser og være ute av stand til å stoppe opp og bare være stille.

Enneagramtype 4: Individualisten
4’eres oppmerksomhet er rettet mot følelser og hva de savner og ønsker. De er sterkt opptatt av hva som rører seg i sitt indre – følelser, tap, dramatikk, lengsel, sorg, smerte eller lykke. De kan lengte etter det fjerne, uoppnåelige, og bli melankolske og triste over det tapte. 4eres tanker kan sirkle lenge rundt det de føler de mangler eller har mistet. 4ere er tiltrukket av det som er annerledes, spesielt og kan føle stor aversjon mot det vanlige, hverdagslige og de dagligdagse realiteter. Tidlig i livet har mange firere følt seg utenfor eller annerledes sammenlignet med andre, og har hatt utfordringer med lav selvfølelse. Samtidig har de en intuitiv, fintfølende sans for det vakre, ekstraordinære og dype.

Hovedtrekk: Tiltrekkes mot å føle seg spesiell eller unik, fokus på det ekte, søker etter den ideelle form for kjærlighet eller forhold. Kan fylles av et vemodig ønske om melankoli. 4ere tåler godt følelser og kan fornemme de følelsesmessige nyansene i situasjoner mellom mennesker.

Styrke: 4ere kan være følelsesmessig sterke, ekte, kunstneriske og følsomme.

Utfordringer: De opplever ofte lav selvtillit og kan være utfordrende ved å være krevende, dramatiske, ulykkelige eller deprimerte.

Enneagramtype 5: Observatøren
5ere fokuserer på å samle kunnskap og visdom, på å tenke, observere, beskytte sine interne ressurser og hindre inntrengning utenfra. De kan trekke seg bort fra andre mennesker og sosiale situasjoner og være svært private. 5ere opplever ofte at de har en begrenset mengde energi, som derfor må holdes på. De kan føle det ubehagelig når andre trenger seg inn på dem, spesielt følelsesmessig. Mange 5ere har typisk følt seg presset eller overveldet tidlig i livet. Resultatet er at de trekker seg inn i seg selv, søker å beskytte sine indre ressurser, samt unngå forstyrrende emosjonelle og energiske krav utenfra.

5ere liker å tenke, reflektere, filosofere og analysere, og kan være svært teoretiske eller intellektuelle. Med stor oppmerksomhet mot mentalt å forstå, kan de fremstå som noe følelsesmessig begrensede, faktaorienterte eller tørre i sin tilnærming til andre.

Hovedtrekk: 5ere er ofte kunnskapsrike, følelsesmessig uavhengige, analytiske og objektive iakttakere.

Styrke: Objektive, og bevarer ro i krisesituasjoner, kunnskapsrike og analytiske.

Utfordringer: 5ere kan være for følelsesmessig uavhengige. Deres tendens til å trekke seg bort fra andre, skaper ofte en unaturlig avstand som andre kan ha vanskeligheter med å håndtere.

Enneagramtype 6: Skeptikeren
6ere er opptatt av å stille spørsmål og betvile, å skanne miljøet for faresignaler eller uoverensstemmelser, De søker bevis som bekrefter en indre følelse av fare, og identifiserer de verst tenkelige scenarioer for å være forberedt på hva som kan skje.

Mange 6ere har vokst opp med autoriteter som de ikke har følt var pålitelige, og de har ofte opplevd at de måtte være våkne for å unngå bakholdsangrep. De har derfor utviklet en skarp evne til å sanse fare.

6ere kan ha to forskjellige uttrykk (fobi eller motfobi). En fobisk 6er er tydelig drevet av bekymring eller frykt, de holder seg ofte tilbake for å føle seg sikre, mens de ser ting an og er på vakt. Motfobiske 6ere er ofte mindre bevisst sin frykt (selv om det stadig er tilstede) og prøver automatisk å foregripe kommende trusler eller problemer ved å gå opp imot frykten, for å bevise at de ikke er redde. Både de fobiske og motfobiske reaksjoner er ofte sett i de fleste 6ere, selv om den enkelte vil være tilbøyelig til å helle mot den ene eller den andre enden av fobisk eller motfobisk reaksjon.

Hovedtrekk: De fleste 6ere har et komplisert forhold til autoriteter. De ønsker at en autoritetsfigur skal beskytte dem, samtidig som de tviler på autoritetsfigurens vilje eller evne til å gjøre akkurat det. De kan også være redde og engstelige (fobisk) eller utfordrende og opprørske (motfobiske). 6ere har tendens til å tvile på andres motiver, og deres bekymring for hva som kan gå galt i ulike situasjoner kan medføre at de nøler. De kan også være gode til å identifisere problemer og de vil ofte være lojale støttespillere.

Styrke: 6ere er ofte intuitive, lojale, analytiske og har evne til å utfordre autoriteter (motfobi) eller til å gjennomskue falske forutsetninger.

Utfordringer: De kan være overdrevent mistenksomme eller nesten paranoide, og de kan projisere sine egne tanker, følelser og motiver over på andre. De har ofte problemer med å tro på seg selv og andre, og kan i sin tvil, i overdreven grad stille kritiske spørsmål.

Enneagramtype 7 Eventyreren
7’eres oppmerksomhet er rettet mot valg og muligheter, de søker det morsomme, spennende og forfriskende, og unngår smerter og ubehag. 7ére hopper gjerne fra idé til idé, på samme måte som en klatrende apekatts arm raskt skifter fra en gren til en annen. 7´ere ønsker å være i en positiv sinnsstemning og er derfor opptatt av å legge planer for fremtiden. De er muntre, og er glade i lystpregede aktiviteter. 7re har vanligvis mange interesser og levende fantasier.

7eres oppmerksomhet er rettet mot det positive for å unngå usikkerhet og negative opplevelser. De er flinke til å reformulere det negative eller ubehagelige til noe positivt. De har ofte en tankegang som ser slik ut: Hvorfor være trist eller lide, når du kan velge det morsomme og være lykkelig? 7ere kan ha vanskelig for å fastholde fokus, fordi de ønsker å være med på alt som skjer. Likeledes kan det være vanskelig å håndtere relasjoner som er følelsesmessig ladet.

Hovedtrekk: 7ere kan være raske, morsomme, fantasifulle og føler seg begrenset av forpliktelser. De liker sin egen assosiative tenkning, eventyr og stimulering og tror på et positivt og fremover-rettet sinn.

Styrke: 7ere er vanligvis eventyrlystne, morsomme, positive, glade og optimistiske.

Utfordringer: Det kan være vanskelig for 7ere å inngå forpliktelser, eller å håndtere smerte og for mye pessimisme.

Enneagramtype 8: Utfordreren
8’eres oppmerksomhet er rettet mot temaer som makt og kontroll, å få ting til å skje, og å beskytte de svake og bekjempe urettferdighet. Med en intens, autoritativ og noen ganger eksplosiv energi er de som regel klar til å møte enhver utfordring.

8’eres fokus er å være sterk og fornekte svakhet. Mange 8ere vokste opp i miljøer hvor det var anerkjent å være uavhengig og sterk og hvor svakheten ble mislikt. De føler ofte at de må være sterke for å bli hørt og overleve. 8ere fører ofte ganske naturlig an, og har et så sterkt og innflytelsesrikt selvbilde at de kan fornekte sin egen sårbarhet.

De legger ofte stor energi i sine handlinger og kan med sin dominans virke overveldende eller grenseoverskridende på andre.

Hovedtrekk: 8ere kan være impulsive, overdrevne, dominerende, og beskyttende overfor andre. De handler ofte før de har tenkt gjennom ting, De uttrykker sitt sinne lettere enn andre typer, og det faller dem lettere enn andre typer å konfrontere en situasjon. De søker sannheten, men kan forvirre den reelle virkeligheten eller sannhet med sin egen personlige virkelighet eller tro.

Styrke: 8ere fremstår som regel som robuste, sterke, mektige, styrende, energiske og intense personer.

Utfordringer: De kan ha problemer med å holde sin energi og sitt sinne tilbake, og kan virke kontrollerende, samt være nesten ubevisst sin egen sårbarhet.

Enneagramtype 9: Fredselskeren
9eres oppmerksomhet går mot å få kontakt med andre, opprettholde harmoni, fred og komfort, og unngå konflikter. Vanligvis nyter de følelsen av velvære, balanse og ro, som de opplever enten i et trygt miljø eller i naturen.

Noen 9ere beskriver sin oppvekst som et rolig og trygt sted, nesten uten familie-konflikter. Men på grunn av sin stille karakter, kan de også ha følt seg oversett eller ignorert, og at de måtte være med på det andre ønsket.

9ere innordner seg i de fleste tilfelle andre personer. Dette er for å unngå å skape «bølger» og uoverensstemmelser, som igjen fører til uro og mangel på harmoni.

Imidlertid kan de føle en viss motstand når deres egne ønsker og behov blir undertrykket. Fordi 9ere har en egen evne til å se situasjonen fra mange sider og forstå andres synspunkter, kan de også ha vanskeligheter med å finne sine egne meninger, ønsker eller agendaer.

Hovedtrekk: 9ere føler seg komfortable sammen med andre i en positiv atmosfære. De kan ta andres følelser og holdninger til seg og kan komme til å miste kontakten med sine egne interne opplevelser og prioriteringer. 9ere kan mangle kontakt med sitt eget sinne, som i stedet kan lekke ut i form av passiv-aggressivitet, stahet og passiv motstand.

Styrke: 9ere kan være dyktige meglere og lojale, trofaste partnere og venner. De er vanligvis varme, empatiske, aksepterende og omsorgsfulle.

Utfordringer: De kan ha problemer med å føle eller uttrykke sinne. De føler ofte et stort ubehag i konflikter, og kan ha vanskelig for å vite hva de ønsker, eller skille sine egne opplevelser fra andres.

Deler av tekst kopiert fra iea-norge.no og alternativet.no

Enneagrammets historie

Enneagrammets historie

Ordet Enneagram kommer av det greske ordet for ni: ”Ennea”, og ”gram” som betyr tegning, linje eller punkt. Enneagramsymbolet består av ni punkter, rundt en sirkel. Når det gjelder Personlighetsenneagrammet representerer disse ni punktene de ni forskjellige personlighets-typene.

Enneagrammets røtter går langt tilbake i historien. Den eksakte opprinnelsen er ikke kjent, men man tror at det forgikk muntlig overlevering i hemmelige Sufiordener i Midtøsten allerede i gammel tid. Den gresk-armenske, mystiske læreren George I. Gurdjieff (1872- 1949) introduserte Enneagramsymbolet i Europa i 1920 årene. Gurdjieff lærte bort et stort kosmisk system som han kalte Den fjerde veien eller Arbeidet. I dette systemet er Enneagrammet et sentralt symbol som blir brukt til å forstå og gjenkjenne et mønster som går igjen i alle prosesser i universet.images-2

Georg I. Gurdjieff

Sentralt i Gurdjieffs system er begrepet Selvobservasjon. Dette er også utgangspunktet for den måten Enneagrammet brukes på i dag. Chileneren Oscar Ichazo, som etter sigende lærte om Enneagrammet fra den samme hemmelige mysterieskolen i Afghanistan som Gurdjieff, utviklet, med sitt kjennskap til den kristne og jødiske mystikken, Enneagrammet til den personlighetsmodellen vi kjenner i dag. I 1970 årene startet han den første offentlig tilgjengelige undervisningen i Arica i Chile og grunnla senere Arica-instituttet i New York.

Noen av Ichazos elever, spesielt Claudio Naranjo, en psykiater og universitetslektor fra Chile, har siden videreført arbeidet hans og startet deres egne Enneagramskoler.

Etter hvert har det blitt utgitt adskillelige bøker om Enneagrammet, først og fremst i USA. Her er Enneagrammet alminnelig utbredt, på samme måte som det nå vinner mer og mer innpass i resten av den vestlige verden.

Enneagrammet viser først og fremst sin verdi i kraft av det formidable verktøyet det er i forbindelse med personlig utvikling, menneskeforståelse, kommunikasjon og samarbeide.

kareteOG